Biougalj u ishrani životinja

Provereni domaći recept nanovo otkriven

Biougalj u ishrani životinja

Karbohran

Detaljnije

Biougalj u ishrani životinja

Biougalj, EBC sertifikovan

Detaljnije

Upotreba drvenog uglja u humanoj i veterinarskoj medicini ili kao prehrambenog aditiva ?? stara skoro kao i sama ljudska istorija i dokazano je da datira iz neolita. Kao dodatak hrani, prvi put se pominje u pisanim spisima iz pred-hriš?anskog rimskog doba i preporu?uje se za ishranu (Marko Porcije Katon Stariji 150.v Chr.). Izme?u dva rata prošlog veka, objavljene su brojne nau?ne studije, u kojima je ispitivan uticaj biouglja na zdravlje �ivotinja. Obimno delo je napisao Ernst Mangold u kome je zaklju?io:

Utvrdjen je profilakti?ki i terapeutski uticaj drvenog uglja protiv infektivne ili zbog hranom uzrokovane dijareje i u tom smislu se pojavljuje i dodatak drvenog uglja kod mladih �ivotinja kao primerena preventiva.“ 

(Mangold, Ernst: Der Forschungsdienst (Slušba istrašivanja, 1936) Bd.1 S.862-867 izdato: Reichsarbeitsgemeinschaften d. Nauka o poljoprivredi) izdato 1936

Na �alost, ovo znanje danas preti da padne u zaborav, iako je dokazan pozitivan uticaj i nisu mogli da budu utvrdjeni negativni uticaji. Novije studije o sto?noj ishrani sa biougljem potvrdjuju da ta vrsta hrane ispoljava slede?e pozitivne efekte, koji se mogu uo?iti ve? nakon nekoliko nedelja:

 • poboljšano opšte stanje zdravlja i kondicije
 • pove?ava vitalnost �ivotinja
 • pove?ano zdravlje vimena
 • vra?anje broja ?elija u mleku
 • minimiziranje problema sa stopalima
 • stabilizacija post-poro?ajnog zdravlja
 • smanjenje dijareje
 • smanjenje stope smrtnosti
 • pove?anje sadr?aja mleka
 • zna?ajno poboljšanje te?nosti ?ubriva uz smanjenja  mešanja i stvaranja pene na površini ?ubriva
 • smanjenje mirisa ?ubriva 

Efekat biouglja u telu je raznovrstan. Karakteristika ugljenika u biouglju je zaslu?na za to da elektroni mogu delovati reaktivno na površini. To vodi do aktivne matrice, koja efikasno apsorbuje toksine i organske materije. Biougalj na taj na?in mo?e efikasno da se koristi protiv akutnog trovanja posebno u gastro-intestinalnom traktu za absorpciju toksina, bez nus-pojava. 

Me?utim, biougalj se ne koristi samo za akutnu detoksikaciju, nego i za profilakti?ku stabilizaciju crevne flore. Naro?ito, kada je drveni ugalj pre hranjenja dopunjen probioticima, crevna flora mo?e biti dugoro?no stabilizovana i bolesti (izazvane disbiozom) spre?ene.

Naš biougalj ispunjava zahteve Evropske sertifikacije za biougalj (EBC) i ima površinu od 300 do 400 m2/g. Proizvodi se pod visokim temperaturama, tako da se štetna organska jedinjenja dalje razla?u, isparavaju i izbacuju.

Karbohran

Stočna hrana, biološki aktivirana u saglasnosti sa EBC standardom.
(EBC - Evropska sertifikacija za biougalj).

Naš Karbohran sastoji se od probranih sastojaka za stočnu hranu, i EBC sertifikovanog biouglja. Njima se dodaju bakterije za fermentaciju i probiotske bakterije. Konzerviranje hrane vrši se putem siliranja, tokom četiri nedelje, i kao takva predstavlja hranu na koju stoka ima visoku tolenraciju i koja se može čuvati godinu dana.

Karbohan može se primeniti na dnevnoj bazi u preventivne svrhe ili kod akutnih bolesti.

Primenom Karbohrana, kod mnogih bolesti, u kratkom roku, dolazi do poboljšanja stanja ili do potpunog izlečenja.

Biougalj, EBC sertifikovan

EBC-Logo Stcna Hrana

Biougalj u stočnoj ishrani mora biti bez toksina. Pogotovu bez katrana i njegovih derivata, koji moraju biti ispareni.

Što veća površina biouglja, to su pozitivniji efekti.

Kako bi se uspostavili standardi za kvalitetan biougalj, donet je Evropski sertifikat za biougalj (EBC). EBC definiše parametre vrhunskog kvaliteta biouglja.

Kod stočne ishrane, za dobrobit životinja i povećanje pozitivnih efekata, jedino treba da se koristi EBC sertifikovan ćumur.

Smernice za održivu proizvodnju biouglja (PDF) nemački ili engleski


Proizvodi

Ćumur i Briket

Brzo, čisto, ukusno
Detaljnije

Biougalj

Sačuvajmo planetu
Detaljnije

Drvo

Ekološki sertifikovan energent
Detaljnije